Sorry!

Your browser does not support MeetingHand

Please update your browser or use the following browsers

Suriye Türkmen Meclisi

Sorumluluk ve Çalışma Alanları

SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ’NİN SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ALANLARI

Suriye Türkmen Haber Ajansı

Suriye Türkmen Haber Ajansı meclisimizin en önemli sorumluluk alanlarından biridir. Medyası olmayan bir toplumun günümüz koşullarında kültürel olarak ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Özellikle de medya üzerinden yürütülen psikolojik savaşların yaşandığı yeni dünya düzeninde, Türkmenlerin en temel gereksinimlerinden biri profesyonel bir haber ajansıdır.

1 yıllık bir araştırma ve yoğun bir çalışma süreci sonucu oluşturulan ve Mayıs 2015 itibari ile uygulama aşamasına geçilen proje ile:

 • Suriye ve Türkmenlerinin haklı davalarına ilişkin haberleri uluslararası basın kuruluşlarına ulaştırmak,
 • Suriye Türkmenleri ile ilgili haber ve bilgileri Türk basını ve kamuoyu ile paylaşmak,
 • Türkmen davası ve Türkmenleri sosyal medya üzerinden verilen kasıtlı yanlış haberlerin etkisinden kurtarmak,
 • Sosyal medyada kasıtlı olarak yaratılan dezenformasyon ve spekülasyonların etkisini azaltmak,
 • Türkmenlere doğru ve tarafsız haberleri ulaştırmak,
 • Başta Suriye Türkmen Meclisi ve siyasi partiler olmak üzere, Türkmenlere yönelik yapılan faaliyet ve çalışmaların haberlerini Türkmenlere ulaştırmak,
 • Türkmenlerin sahada yaşadıkları sorunları kamuoyu ile paylaşmak,
 • Toplum ve kurumlar olarak Türkmenler arasında iletişim ve yakın işbirliği sağlamak,
 • Onur ve özgürlük mücadelesine destek vermek,
 • Kurulacak yeni Suriye devletinde güçlü bir medyanın temelini oluşturmak,

Suriye Türkmenlerinin Köylerinin Korunması

3,5 Milyon Türkmen, vatanları Suriye’de 1200 yıldır yaşamaktadır. 2011 yılı başında başlayan devrim süreci ile evlerini, köylerini, ve bölgelerini terk ederek ecdatlarından kalan vatanlarından göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu zorlu göçün temel nedeni bölgelerini savunma güçlerinin yetersiz olmasıdır. Suriye Türkmenleri asırlardır yaşadıkları bölgeyi kendi yurtları kabul etmişlerdir ve bu güne kadar diğer gruplar ile barış içerisinde yaşamışlardır.

Suriye Türkmenleri kendilerini, yaşadıkları ülkede azınlık değil, yaşadıkları toplumun bir parçası ve ekip biçtikleri toprakların asıl sahibi görmüşlerdir. Türkmenlerin varlığına karşı yapılan baskılar, 1950’lerde Arap milliyetçiliğinin (Nasır dönemi) hakimiyeti döneminde başlamış, Mısır- Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti döneminde “Türkiye sınır bölgesindeki Türkmenlerin Suriye’nin iç kısımlarına kaydırılması” projesi ile artmış ve Baas rejimi ile en üst düzeye ulaşmıştır.

Suriye Türkmenleri bu baskılar dolayısıyla başta maddi, manevi, kültürel ve ekonomik olmak üzere çok fazla güç kaybetmişlerdir. Ancak varlıklarını ve vatanlarını; atalarının emanetini, aidiyetlerini ve kimliklerini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir.

Türkmenler, Türk halkı ve hükümetinin misafirperverliğine minnettar olmakla birlikte, en kısa zamanda kendi vatanlarına dönmeyi, sabırsızlıkla beklemektedirler. Osmaniye çadır kentini terk edip yola koyulan bir amcanın “ben gidiyorum, ben sırtımı yaslayacağım duvarı olmayan bir çadırda yaşayamam” sözü Türkmenlerin çektiği acıyı yeterince açıklamaktadır.

Türkmenlerin kendi vatanlarına geri dönmeleri için;

 • 1921 Ankara Antlaşması ile Suriye Türkmenlerine tanınan haklar ve bu konuda Türkiye Devleti’ne tanınan yetkiler başta Suriye’nin diğer unsurları olmak üzere, herkese duyurulmalıdır. Bu konu başta Türkiye kamuoyu olmak üzere, neredeyse hiç kimse tarafından bilinmemektedir.
 • Suriye’de sürecin nereye varacağı bilinmediğinden veya ülke bölünmeye gidebileceğinden, Türkiye’nin desteğiyle, Türkiye sınır boylarında yerleşik Türkmen köyleri, güvenli sahalar olarak ilan edilmelidir. Bu, Türkmenlerin geleceği için olduğu kadar, Türkiye’nin ulusal güvenliği için de gereklidir.
 • Suriye içerisindeki Türkmen bölgelerinin güvenliği, var olan askeri Türkmen güçlerin yapılandırılması veya tesis edilecek yeni askeri yapılar ile hızlıca sağlanmalıdır.
 • Askeri Türkmen güçlerinin öncelikli görevi Türkmen bölgelerini diğer bütün yabancı gruplardan temizlemek ve güvenliğini sağlamaktır.
 • Güvenliği sağlanacak Türkmen bölgelerinde Türkmen kampları kurulmalı ve Türkiye’deki Türkmen çadır kentleri bu güvenli bölgelere taşınmalıdır.
 • Köylerine kesin dönüş yapacak Türkmenlere kendilerine geçim kaynağı sağlamaları için destek verilmelidir.
 • Çadır kentlerde yaşayanlara yönelik köye dönüş programları başlatılmalıdır; örgütlü yaşam bilinçlendirmesi, yerel yönetimler anlayışını yerleştirme, geleneklerimiz ve kültürümüzü yaygınlaştırma vb. gibi konularda programlar uygulanmalıdır.

Suriye Türkmenlerinin Örgütlenmesi

Osmanlı İmparatorluğu bölgeden çekildikten sonra İngiliz ve Fransızlar dahil olmak üzere gelen bütün yönetimler, bölgede kalan Türkmenleri müstakil bir topluluk olarak değil, Türkiye’nin uzantısı olarak kabul etmişlerdir. Bu görüşleri doğrultusunda da, kendi yönetimlerini korumak ve Türkiye’nin bölgede hakimiyet sağlamasını engellemek için, Türkmenlerin bırakın bir dernek kurmalarını, kendi muhtarlarını seçmelerine bile müsaade etmemişlerdir.

Başka bir ifade ile Suriye’yi elli yıl boyunca dikta rejimi ile yöneten Baas rejimi, El Muhaberat’ın marifetiyle, Türkmenler için cazibe noktası oluşturabilecek hiçbir ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyete izin vermemiştir. Hatta biraraya geldikleri düğün ve cenazeleri; hatta ve hatta ibadet ettikleri camileri bile kontrol altına almıştır.

Devrim hareketi başlayana kadar, bu baskıcı rejimlerden nasibini fazlasıyla almış olan Türkmenlerin, siyasi parti kurmak bir yana dursun yardımlaşma derneği dahi kuramamış olmaları, devrimin ilk sıralarında yer alan Türkmenlerin bu süreçte çok büyük kayıplara maruz kalmalarının en büyük nedenidir. Bu gerçekten hareketle, Suriye Türkmenlerini bütün katmanlarıyla örgütleyerek harekete geçirecek kalıcı ve sağlıklı bir örgütlenme hareketi başlatmak gerekmektedir. Türkmenlerin bu gerekliliği, beslenme ve barınmadan çok daha fazla önem arz etmektedir.

Suriye’de Baas rejimine karşı silahlı mücadelenin başlamasından kısa zaman sonra bu mücadeleyi desteklemek için Türkiye’ye sığınmış olan Türkmenler tarafından Suriye Türkmen Kitle Partisi ve Suriye Türkmen Demokratik Hareket Partisi adlarında iki parti kurulmuştur.

Bu çalışmaları bir Platform etrafında toplamak ihtiyacı doğmuştur.

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan, siyasi ve ekonomik yaşamda yer edinmiş Suriye Türkmenlerinin girişimiyle başlatılan Suriye Türkmen Platformu, Türkmenlerin ilk başarılı örgütlenme girişimi olmuştur. Uzun ve zor çalışmalardan sonra Suriye Türkmen Meclisi zorluklar içerisinde kurulmuştur. Bu meclisin kurulmuş olması, Türkmenlerin geçmişlerini korumak ve geleceklerini teminat altına almak için önemli ve vazgeçilmez bir örgütlenme fırsatı olmuştur.

Günümüz savaş koşullarında Suriye Türkmenlerinin kaderleri örgütlenmelerine bağlı olup, başta siyasi partiler, vakıflar ve güvenlik birlikleri olmak üzere siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik alanlarda güçlü bir biçimde örgütlenmelerini başlatmaları gerekmektedir. Bu örgütlenme, Türkiye Devleti’nin ve Türk kamuoyunun gayret ve destekleriyle geliştirilmeli ve aşağıdaki hedeflerini gerçekleştirmelidir:

 • Bütün Suriye Türkmenlerini toplum içerisinde görev alacak biçimde harekete geçirmek,
 • Bu olağanüstü dönemde, sahalardan uzak duran toplumun, siyasi beklentilerini karşılayabilecek ve düşüncelerini harekete geçirecek kanaat ve siyaset önderlerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Türkmenlerin gerçek istek ve beklentilerini hedeflere dönüştürecek ve başarıya sürükleyecek siyasi ve sosyal teşkilatlanmayı sağlamak,
 • Var olan siyasi yapıların hedef ve amaçlarını gerçekleştirmeleri için daha yaygın teşkilatlanmalarını desteklemek,
 • Türkmenlerin birlik içinde ve örgütlü olmanın öneminin farkına varmalarını sağlamak,
 • Baas rejiminden kalma “Partili olma, Baasçı olma, çıkarcı ve fırsatçı olma” anlayışını silmek ve haklarını korumak için siyasi örgütlenmelerin gerekliliğini ortaya koymak,
 • Kişisel çıkar ve hırsları peşinde olan kötü niyetlilerin, iyi niyetli ve saf Türkmenleri kullanmalarına son vermek,
 • Sosyal ve kültürel haklarını koruyacak ve geliştirecek örgütlenmeleri kurmak ve yeni Suriye’de sürdürmek,
 • Türkmenlerin, çok kısıtlı olan maddi ve insani kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerini sağlamak,
 • Çalışmalar ve gayretleri iyi niyetli kişisel hedeflerden öte, kalıcı ve uzun vadeli kurumsal yapılara dönüştürmek,
 • Türkmenlere hedef odaklı, planlı ve örgütlü çalışma deneyimini kazandırmak,
 • Suriye’ye geri dönüşte zirve yapacak Türkmenler için, ekonomik sıkıntıları aşabilecekleri yardımlaşma ve işbirliğine dayalı örgütlenme hazırlıklarına başlamak,
 • Suriye Türkmen Meclisi’nin merkez ve şubelerini (İstanbul, Gaziantep ve Yayladağı) güçlendirmek ve kurumsallaşmalarını sağlamak,

Suriye Muhalefeti ile İlişkilerin Yapılandırılması

Suriye Devrimci Güçler ve Muhalifler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eksik örgütlenme, askeri başarıyı destekleyecek ve güçlendirecek siyasi güç ve iradeyi geliştirememe gibi sorunlarına karşın, Devrimci Suriye Halkının uluslararası toplum nezdinde tanınan tek meşru temsilcisidir. Suriye Türkmen Meclisi, devrimin üzerine yüklediği sorumluluk gereği, SMDK ile güçlü ilişkiler kuracak ve birlikte hareket edecektir. Bu birlikte hareket etme taraflarca müzakere edilecek ve Türkmenlerin yeni Suriye’nin inşasında asli kurucu unsur olarak yer alma temeline dayanacaktır.

Suriye Türkmen Meclisi yürütmeye başladığı yeni örgütlenme hamlesi ile birlikte hedef ve çalışmalarını “SMDK” içerisinde bugün alacağı konumun, kurulacak yeni Suriye içerisindeki konumu ile aynı olacağı” bilinciyle hareket edecektir. Suriye Türkmen Meclisi kurmuş olduğu muhalefet ile ilişkiler komisyonu aracılığıyla, SMDK ile aşağıdaki konularda müzakereler yürütecektir;

 • Suriye Türkmen Meclisi’ne muhalif bazı kişilere “Muhalefet Koalisyonu” kurullarında “kendi aranızda anlaşamıyorsunuz bahanesiyle” görev verilmesi veya seçilmesi Türkmenlerin arasındaki birliğe zarar vermektedir. Buna müsaade edilmeyecektir.
 • SMDK nezdinde Suriye Türkmenlerini temsil eden tek kurumun Suriye Türkmenleri tarafından demokratik seçimler ile seçilen Suriye Türkmen Meclisi olduğu kabul ettirilecektir,
 • SMDK nezdinde, Suriye Türkmenlerinin sayıları doğrultusunda temsili sağlanacaktır. Suriye Türkmen Meclisi, diğer topluluklara sağlanan imkanların aynısına sahip olacaktır.
 • Başta SMDK nezdindeki temsilciler olmak üzere, Suriye Türkmenleri adına atanan temsilci ve kişiler Suriye Türkmen Meclisi tarafından onaylanacak, onaylanmayanlar değiştirilecektir. Suriye Türkmenlerine tanınan ve boş olan alanlara ise yeniden görevlendirmeler yapılacaktır.
 • Suriye Türkmen Meclisi tarafından 2013 yılında sunulan Türkmen Kâğıdı’nın Koalisyon’un ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanması sağlanacaktır,
 • SMDK tarafından diğer gruplara verilen maddi ve siyasi desteklerin aynısının Suriye Türkmen Meclisi aracılığıyla, Türkmenlere de verilmesi sağlanacaktır,
 • SMDK ile periyodik istişare toplantıları düzenlenecek, ortak ve periyodik toplantılar düzenlenmeye çalışılacaktır,
 • İnşa edilecek Yeni Suriye Devleti’nde özgür ve eşit yurttaşlık ilkesi çerçevesinde Suriye Türkmenlerinin “asli kurucu unsur” olarak yer alacağı antlaşmalarla garanti altına alınacaktır,
 • SMDK’nın Türk Kamuoyundaki çalışmalarına ve uluslararası platformdaki çalışmalarına destek verilecektir,
 • SMDK’nın, Türkmenlerin bölgedeki tarihi geçmişlerini ve haklı taleplerini uluslararası platformlara taşıması sağlanacaktır

Suriye Türkmenleri ile ilgili İstatistiki Verilerin Derlenmesi

Türkçe konuşan 1,5 milyon ve Türkmen olduğunu bilen ancak Türkçe konuşamayan yaklaşık 2 milyon Türkmen 1200 yıldır Suriye’de yaşamaktadırlar. Ancak, Suriye devleti nüfus sayımlarını etnik köken bazında açıklamadığından, Suriye Türkmenleri nüfusunun gerçek sayılarının ne kadar olduğu net olarak bilinmemektedir. Suriye’de Türkmen nüfusunun ağırlıklı olarak Halep (sınır boyu) ve Lazkiye ( Bayır- Bucak ) bölgelerinde yaşadıkları bilinmektedir. Ancak, Suriye’nin orta bölgesi Humus-Hama (Türkçe bilmiyorlar) bölgesinde bulunanlar asimile olmalarına rağmen kökenlerini hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. 1967 Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgal edilmesi sonucu Başkent Şam’da azımsanmayacak kadar Türkmen yaşamaya başlamıştır. Suriye’de uygulanan asimilasyon politikaları neticesinde, Türkmenlerin ne kadar sayıda olduklarını bırakın, bir bölgede yaşayan Türkmenler diğer bölgede yaşayan Türkmenlerden bugüne kadar haberdar değildi. Bir tek Bayır-Bucak ile Halep Türkmenleri birbirlerinin varlıklarından haberdar idiler.

Suriye Türkmen Meclisi, Suriye Türkmenlerinin ayağa kalkmaları ve uğradıkları zulme karşı koyabilmelerinin çok ciddi bir planlama gerektirdiğinin bilinciyle, veri derleme ve istatistiki hamleleri acilen başlatacaktır. Bu sayede;

 • Suriye’de kalan Türkmenlerin sayılarına ilişkin tahminlerde bulunulması ve durumlarına ilişkin bilgiler toplanması,
 • Asimile olan Türkmenlerin (Karakeçili Aşireti gibi ) sayılarına ilişkin tespit ve tahmin çalışmalarının yapılması,
 • Kalkındırma faaliyetlerinin planlanması, topluma yön vermek amacıyla, Türkmenlerin ekonomik, mesleki ve eğitim bazında durumlarının ortaya çıkarılması,
 • Devrim sürecinde şehit düşen Türkmenlere ilişkin bütün bilgi, belge, fotoğraf, kayıt vb. verilerin derlenmesi ve arşivlenmesi,
 • Türkmen bölgelerinin, mahallerinin ve köylerinin maruz kaldığı hasarların tespit edilmesi, raporlar ile kayıt altına alınması,
 • Devrim öncesi Türkiye’de yerleşik Suriye Türkmenlerinin iletişim, adres, meslek, ekonomik durum, sosyal yapı, çocuk sayısı gibi temellerde araştırılması
 • Suriye Türkmenlerinin nitelikli insan gücünün tespit edilerek, olası işbirliği ve toplumsal hareketlerde yararlanılma potansiyelininin ortaya çıkarılması Kamplarda yaşayan Türkmenlerin nicelik ve nitelik olarak incelenmesi, çeşitli konular bazında potansiyellerin belirlenmesi,
 • Evlerde kalan Türkmenlerin sosyal, ekonomik ve demografik olarak araştırılması,
 • Türkmenlerin devrim öncesi maruz kaldıkları mezalimin araştırılması, tespit edilmesi ve dünya kamu oyununa taşınması,
 • Devrim süreci ile birlikte, Türkmenlere yönelik yapılan mal ve mülkiyet gasplarının “Zarar Tespit Tutanakları” ile tespit edilmesi, çatışma ortamı sona erince mağduriyetlerinin giderilmesi için ortaya konulması,
 • Türkmen bölgelerinin fiili olarak kimlerin kontrolü altında olduğu ve güç dengelerinin tespit edilmesi,
 • Türkmenlerin savaş ve göç sonrası mallarının, köylerinin, arazilerinin fabrikalarının gasp edilmesi veya tahrip edilmesi tespit edilip, hak iadesi için bilgi depolanması,
 • Türkmenlerle ilgili güncel konularda araştırma yapılması ve Türkmenlerin eğilimlerinin ortaya çıkarılması,
 • Suriye ve Türkiye dışında olan Türkmenlere ilişkin temel verilerin toplanması mümkün olacaktır.

Genç Siyasetçi Yetiştirme Okulu Kurulması

Suriye Türkmenlerinin en büyük eksiği şüphesiz siyasi deneyimlerinin bulunmaması ve insan gücü açığının büyük olmasıdır. Gerek günümüz savaş koşullarında acil ihtiyaç duyduğumuz siyasetçi açığımız, gerekse yarın kurmayı düşündüğümüz yeni Suriye devleti için gerekli siyasetçi açığı çok acil müdahale edilmesi ve çözülmesi gereken bir sorundur. Başka bir ifade ile, bir taraftan kurumsallaştırmaya çalıştığımız Suriye Türkmenlerinin gereksinimleri, diğer taraftan Suriye’de çatışma ortamının sona ermesi durumunda, yapılandırılacak veya yeniden oluşturulacak kurum ve kuruluşların gereksinim duyacağı siyasi, idari ve teknik kadrolar için Suriye Türkmenleri yarından tezi yok bugün çalışmaya başlamalıdırlar. Zira, Türkmenlerin en zayıf halkası bu alandadır.

Suriye Türkmen Meclisi, savaş cephelerinde kazandıklarımızı siyaset masalarında kaybetmemek ve kurulacak yeni Demokratik Suriye devleti yönetiminde yerini alabilmek için bir siyaset okulu çalışması başlatarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışacaktır;

 • İnsan kaynakları envanteri hızla hazırlamak,
 • Türkmen gençlerinin eğitim tercihlerini Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi, İdare, İktisat ve Hukuk alanlara yönlendirmek,
 • Türkiye tarafından sağlanan eğitim burslarının doğru alanlara yönlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve raporlamak,
 • Hızlandırılmış bir siyaset okulunu hayata geçirerek; hali hazırda eğitim gören ve siyasi konulara ilgi duyan gençlere, toplum içerisindeki kanaat önderi ve önderlik konumunda olanlara siyaset ve toplum yönetimi konusunda eğitimler vermek,
 • Suriye Türkmen siyaseti için gerekli olan ön araştırma ve çalışmaları yapmak ve toplumun hizmetine sunmak,
 • Türkmen siyasetine liderlik yapabilecek, eğitimli ve ileri görüşlü geleceğin siyasetçilerinin sahalara çıkmasına destek vermek,
 • Emekleme döneminde olan Türkmen Siyasi partilerine yeni siyasiler yetiştirmek ve Türkmen siyasetini harekete geçirmek.

Suriye Türkmenlerini Siyasi ve Sosyal Alanlarda Bilinçlendirme Çalışmaları

Suriye Türkmenleri siyasi ve sosyal çevrelerden uzak, ağırlıklı olarak kırsallarda yaşamaktadırlar. Günümüzün acımasız savaş ortamında rakiplerimiz ve destekçilerinin imkan ve planlarıyla baş edebilmeleri ve kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için, Suriye Türkmenlerini en genç çocuğundan, en yaşlı dedesine kadar bütün katmanları ile harekete geçirecek sosyal ve siyasi bir bilinçlendirme hareketi başlatılmalıdır. Suriye Türkmenleri, yerel, bölgesel ve uluslararası siyaseti takip edebilecek ve sahada olanları anlayacak ve kendi toplumunun çıkarlarını öngörebilecek duruma getirilmelidir.

Suriye Türkmen Meclisi, başta çadır kentler olmak üzere, toplantılar, geceler, çay sohbetleri, konferanslar gibi etkinlikler ile halkımıza yönelik geniş çaplı sosyal ve siyasi bir bilinçlendirme hareketi başlatacaktır.

Bu bilinçlendirme hareketi ile;

 • Halk nezdinde toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • Siyasi bilinç kültürünü başlatmak ve genişletmek,
 • Türkmen kültür bilinci ve toplumsal farkındalığı artırmak,
 • Türkmenler nezdinde kamuoyu oluşturmak,
 • Türkmenlerin siyasi sorumluluk algısını geliştirmek ve siyasi gelişmeleri takip etmesini sağlamak,
 • Suriye Türkmenlerinin kendi davalarına azami düzeyde müdahil olmalarını sağlamak,
 • Suriye Türkmenlerinin birlikte hareket etme gerekliliği ve kader birliği bilincinin harekete geçirilmesi,

Diğer Sorumluluk Alanları;

Suriye Türkmen Meclisi yaptığı ve yapmaya devam ettiği araştırma çalışmaları doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda acilen çalışmalar yürütme gereği duymaktadır. İlgili komisyonların bu başlıklardaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından, özet ve detaylı raporlar kamuoyuyla paylaşılacak ve Suriye Türkmen Meclisi çalışma programına dahil edilecektir.

Suriye Türkmen Varlığının uluslararası platformlara taşınması ve Suriye Türkmen Meclisi’nin Suriye Sorunun çözümü noktasındaki görüş ve istekleri; Ortadoğu’nun yeniden şekillendiği bu dönemde uluslararası güçlerin plan ve projelerinde dikkate alınmak, kurguladıkları denklemlerde yer almak, vatanımız Suriye’nin geleceği ile ilgili fikir ve isteklerimizi masaya koymak gerekmektedir. Bu kapsamda ayrıca, Suriye Türkmenlerinin sahadaki varlıkları, haklı davamız, diğer muhalefet grup ve yapılaşmalarında bulunmayan en önemli farklılıklarımız ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Suriye Türkmenlerinin, Suriye geleceğinin tartışıldığı her platformda yer alacağını, bölünmeye izin vermeyeceklerini, bölge barışının temel mihenk taşı olduklarını ortaya koyacak uzun vadeli ve planlı çalışmalar yürütülecektir.

Suriye’de Türkçe Eğitim Veren Okulların Kurulması; 50 Yıldır Baas rejiminin Suriye Türkmenleri üzerinde planlı bir şekilde uyguladığı asimilasyon sonucu , Türkmenlerin büyük bir bölümü ana dilini konuşamaz duruma gelmiştir. Suriye Türkmenleri varlığının sürdürülmesi, gelecek nesillerin Türkmen kültürünü yaşatmaları için, Türkçe’yi konuşabilmekten daha fazlasını, Hz. Mevlanayı, Dedekorkut hikayelerini okuyarak eğitim görmeleri gerekmektedir.

Suriye Türkmen Meclisi Suriye’de Türkçe eğitim veren okulların olmasının öneminin farkındadır. Tıpkı Türkmenlerin kurulacak yeni Suriye yapısındaki gerçek kazanımlarının, savaşın bittiği andaki kazanımlar ile aynı olacağının farkında olduğu gibi. Bu nedenle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için Türkçe Eğitim Veren Okulların kalıcı ve kurumsal bir yapıda Suriye Özgür Ordu bölgelerinde eğitime başlaması ve faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir.

Suriye’ye, Vatana Geri Dönüşlerin Teşvik Edilmesi; üzerine basmadığınız, suyuyla yıkanmadığınız, ocaklarında analarınızın doğurmadığı ve atalarınızın mezarlarının bulunmadığı topraklar sizin değildir. Vatanınız hiç değildir. Suriye Türkmen Meclisi bu bilinçle, gölgesinde oturacağı ağaçları ve gerekirse mezar taşlarımızı dikmek için, köylerimize geri dönüşleri teşvik edecektir. Silahlar başaramazsa, yüreklerimizle başarama inancıyla, köylerimize geri dönmemiz gerekmektedir.

Türkçe Öğretimi ve Türkmen Halkı Eğitimi; Ana dilleri Türkçe olan Türkmenler, 100 yıldır zorunlu Arapça eğitim görmektedirler. Bu durum, özellikle de Arapçanın zorluğu nedeniyle, Türkmenlerin bir taraftan yeterli eğitim alamamalarına neden olurken, diğer taraftan daha iyi Arapça konuşabilmek için Türkçe dillerini bırakmalarına neden olmuştur.

Türkmenlerin bir kısmının geçici olarak Türkiye’de bulunmasını fırsata çevirmek ve misafirlikleri süresinde Türkçe okuma yazma, Türk örf ve adetlerini öğrenmelerini sağlamak, yeni Suriye’ye önemli bir yatırım olacaktır. Bu kapsamda Suriye Türkmen Kamplarında Sosyal-kültürel Faaliyetlerin Düzenlenmesi; psikolojik olarak çok ciddi bir travma içerisinde olan halkımızın sorunlarının hafifletilmesi ve özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin morallerini yükseltecek, hayata ve geleceğe olumlu bakmalarını sağlayarak, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum hedefine ulaşmakta önemli kazanımlar sağlanacaktır. Suriye Türkmen Meclisi yürüteceği projelerle, sağlıklı bir Türkmen gencin olması gereken yerin çadır kent olmadığını göstermeye çalışacaktır.

Meslek Edindirme ve Ekonomik Kalkındırma Çalışmaları; Toplumların gelişiminde, mesleki gelişmişlik ve ekonomik durum oldukça önemlidir. Ancak savaş ve savaş sonrası dönemlerde, başta mesleki yetkinlik ve ekonomik durum, denklemleri en hızlı değiştiren faktörlerden biri olarak yer almaktadır. Suriye Türkmen Meclisi, savaş sonrası kendi ayakları üstünde durabilmek ve Türkmen toplumuna ekonomik kimlik kazandırmak için özellikle boşta kalan gençlerimize yönelik meslek edindirme eğitim ve kursları verilmesi için çalışacaktır. Suriye Türkmenleri, bu zor şartlarda eli iş tutan herkesin gücüne ve emeğine ihtiyaç duymaktadır.