Sorry!

Your browser does not support MeetingHand

Please update your browser or use the following browsers

Suriye Türkmen Meclisi

Vizyon ve Misyon

STM’nin Vizyonu:
1-STM, Suriye Türkmenleri’nin tek ve yegane meşru temsilcisidir.
2-STM, Suriye muhalefeti içerisinde yönetim kadrosunu ve delegelerini demokratik, adil ve şeffaf seçimler ile belirleyen tek yapıdır. STM, bu demokratik ve özgürlükçü yapıdan taviz vermeyeceğini garanti eder,
3-STM, Yeni Suriye’nin demokratik, çoğulcu, şeffaf ve adil bir düzende oluşmasını talep eder.
4-STM Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunur.
5-STM, Yeni Suriye’de tüm grupların “barış içinde bir arada yaşama” prensibini benimseyeceği bir anayasal düzeni talep eder.
6-STM ırkçılık temelli etnisiteyi; dinsel, mezhepsel, sınıfsal ve ideolojik her türlü ayrımcılığı reddeder.
7-STM, Suriye’yi oluşturan her grubun kültürel haklarının, geleneklerinin, kadim kimliklerinin “asli unsur” olarak anayasal garantiye alındığı bir Suriye talep eder.
8-STM, herhangi bir dini ve/veya mezhepsel kimliğin baskın olduğu bir anayasal düzen reddeder.
9-STM, çağdaş normlara uygun laik bir anaysal düzeni talep eder.
10- STM, evrensel insan haklarına dayalı bir anayasa talep eder.

STM’nin Misyonu:
1-Türkmenlerin, Suriye’de yeni oluşacak ANAYASAL düzende, asli kurucu unsur olarak yer almalarını sağlamak,
2-Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunması vizyonu çerçevesinde siyasi faaliyet yürütmek,
3-Suriye’nin çok kültürlü etnik yapısına, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı oluşturulacak yeni düzende yapıcı ve aktif rol almak,
4-Suriye’deki Türkmen varlığının her türlü şartta yaşamını sürdürülmesi, Türkmenlerin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanması için, gerekli olan kurumsal yapıları oluşturmak, bu yapıların sürekliliğini sağlamak,
5-Demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve sosyal hukuk devletinin inşası için azami katkıyı sağlamak, objektif üst bir yapı oluşturmak, toplumun genel ortak çıkarlarını korumak,
6-Vatandaşlık, adalet ve eşitlilik ilkesine dayalı, demokratik, sosyal hukuk devletine katkıda bulunmak,
7-Türkmenlerin sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak,
8-Türkmenlerin yaşadığı tüm bölgelerde sivil inisiyatiflerin gelişmesini sağlamak,
9-Meclis bünyesinde farklı düşüncelerin yer almasını sağlamak, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak.
10- Şeffaflık; siyasi hedeflerde ve kurumsal yapılanmalarda şeffaflığın gücünden yararlanmak.